กรม ทช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 1/ 2566
  • 19 ม.ค. 2566
  • 168

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 1/ 2566 โดยมีศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน ในการนี้ รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)
การประชุมดังกล่าวฯ ที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบถึงสถานการณ์ โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาและสถานการณ์การวางไข่เต่ามะเฟือง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 การระบาดของโรคปะการังแถบสีเหลือง (Yellow band disease) บริเวณจังหวัดชลบุรี การประเมินค่าใช้จ่ายการรื้อถอนแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม ระหว่าง RTR กับการจัดการบนฝั่ง โดยที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะ การดำเนินการด้านสัตว์ทะเลมีพิษ และการ (ร่าง) คู่มือการประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทย พร้อมสถานีติดตามสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเล ในวงรอบปีของกรมฯ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... การ (ร่าง) ประกาศกระทรวง ทส. เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ พ.ศ. ... รวมถึงการ (ร่าง) ประกาศกระทรวง ทส. เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พ.ศ. ...

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง