สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจันทบุรี
  • 20 ม.ค. 2566
  • 138

วันที่ 19 มกราคม 2566  กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี อยู่ในระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน (T1E017) เพื่อสำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน และถ่ายภาพประกอบการจัดทำแผนที่ หลังจากดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 1,600 เมตร โดยทำการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เบื้องต้นพบว่า  มีตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และพบการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นของพรรณไม้ป่าชายเลน ชนิดแสมทะเล ความสูงประมาณ 20-100 เซนติเมตร และมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวพื้นที่ป่าชายเลน มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มพื้นที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนและติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง