คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ลงพื้นที่พร้อมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนกรรมสิทธิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
  • 20 ม.ค. 2566
  • 62

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา นำโดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอกมารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ นายอำพล จินดาวัฒนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนกรรมสิทธิ์ โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นผู้แทนร่วมต้อนรับและร่วมประชุม พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมสนับสนุนข้อมูลในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนภาคประชาชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐ เกี่ยวกับปัญหาหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินป่าชายเลนกรรมสิทธิ์ โดย รอง อทช. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปลูกป่าชายเลนในที่ดินเอกสารสิทธิ์และการสนับสนุนกล้าไม้ป่าชายเลนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯวุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ป่าชายเลนที่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกไม้สนเพื่อประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม