อทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
  • 20 ม.ค. 2566
  • 272

วันที่ 19 มกราคม 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จ.สมุทรสาคร โดยนายสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ศวบต. และศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 โดยมีนางกันตินันท์ ผิวสอาด  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน และคณะ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังบรรยายผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ศวบต. ในโอกาสนี้ อทช. ได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง