ประเมินสถานภาพหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก
  • 22 ม.ค. 2566
  • 231

วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต ในพื้นที่ 2,467 ไร่ ด้วยวิธีการ Spot check  จากการสำรวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส หญ้าใบพาย หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาใบมน หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้าคาทะเล และหญ้าชะเงาเต่า มีหญ้าใบมะกรูดและหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่น ปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 30-50 สถานภาพโดยรวมของหญ้าทะเลอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง ลักษณะพื้นทะเลเป็นโคลนปนทราย คุณภาพน้ำเบื้องต้นที่วัดได้ อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด - ด่าง 8.2-8.5 ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ความโปร่งใส 1.5-2 เมตร ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลขอบเขตการแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ในอดีต เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง