กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566
  • 21 ม.ค. 2566
  • 124

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และผ่านระบบ video conference
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงในวาระเรื่องเพื่อทราบประเด็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน คือการเพิ่มจำนวนประชากรพะยูนจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี รวมถึงรายงานสถานภาพพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นการดำเนินการจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ระยะที่ 2 ซึ่งการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 1 ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีการขอขยายระยะเวลาเพิ่ม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2 ออกไปอีก 3 ปี พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติในที่ประชุม และเตรียมเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งถัดไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง