กรม ทช. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต
  • 21 ม.ค. 2566
  • 123

วันที่ 20 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยมีอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธาน ร่วมกับนายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการนี้ได้มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และส่วนภูมิภาค ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)
โดยที่ประชุมได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) จำนวน 6 หมวดงาน 7 คณะทำงาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการขยะทะเล เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง การพัฒนาศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก เป็นการขยายศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและสัตว์ทะเลหายาก การจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัย Ocean Health & Biodiversity Monitoring ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565 และกำหนดแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้มีการหารือแนวทางการขยายกรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน ประสบความสำเร็จตามแผน และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง