ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชุมพร
  • 21 ม.ค. 2566
  • 171

วันที่ 20 มกราคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ ต.ปากคลอง และ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ในพื้นที่เตรียมประกาศกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 ภายใต้ พรบ.ทช. พ.ศ.2558 ในพื้นที่ระบบหาดหาดทุ่งยาง (T5E098) ระยะทาง 4.04 กิโลเมตร (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563) และระบบหาดหาดทุ่งซาง (T5F102) ระยะทาง 4.24 กิโลเมตร (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565) จากการสำรวจพบว่าทั้ง 2 ระบบหาดยังคงความสมดุลของตะกอนทราย มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยว และไม่พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการเตรียมประกาศกฎกระทรวงฯ ทั้ง 34 ระบบหาด ต้องดำเนิการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (มาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560) ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง