ติดตามคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จ.ระนอง จ.พังงา และจ.ภูเก็ต
  • 27 ม.ค. 2566
  • 130

วันที่ 23-26 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ปฏิบัติงานติดตามคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง จ.ระนอง จ.พังงา และจ.ภูเก็ต โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และสัตว์หน้าดิน จำนวนรวม 18 สถานี เบื้องต้น อุณหภูมิน้ำทะเลระหว่างตรวจวัดมีค่าในช่วง 27.8-29.0 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30-32และปริมาณออกซิเจนละลาย 5.92-7.23 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ทั้งนี้ ค่าพารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำทะเลอื่น ๆ จะได้รับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง