จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.สตูล
  • 31 ม.ค. 2566
  • 199

วันที่ 30 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ปัตตานี) ร่วมกับโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีคณะครูและนักเรียน รวม 91 คน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความสำคัญของป่าชายเลน และองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จากวิทยากรศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล  และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล เนื้อที่ 3 ไร่ ชนิดกล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ จำนวน 1,000 กล้า และโกงกางใบเล็ก จำนวน 1,100 กล้า รวม  2,100 กล้า โดยมีกลุ่มเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังเทพสตรี(ร้อย ร.5 พัน 2) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมรวม 120 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง