จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน สตูล
  • 31 ม.ค. 2566
  • 190

วันที่ 30 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ปัตตานี) ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย ทสม.ตำบลพิมาน จ.สตูล ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคอลงและทรัพยากรสัตว์น้ำพันธุ์ไม้ป่าชายเลนตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่าย ทสม.และกลุ่มอนุรักษ์จากชุมชนต่างๆในพื้นที่ตำบลพิมาน จำนวน 100 คน ให้หันมาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เปิดโลกบ้านโคกพยอม ชุมชนบ้านโคกพยอม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โดยวิทยากรของศูนย์ฯได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน การป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อตัดไม้ทำลายป่า โดยมีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังเทพสตรี (ร้อย ร.5 พัน 2) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง