เก็บขยะที่ตกค้าง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 31 ม.ค. 2566
  • 61

วันที่ 30 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณชุมชนท่าสัก หมู่ที่ 4 ต.ป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยร่วมกันเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง รวมจำนวน 425.70 กก. และทำการคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงก๊อปแก๊ป ห่อถุงอาหาร ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก ขวดแก้ว) และขยะอินทรีย์ ขยะที่เก็บได้มอบให้ เทศบาลตำบลป่าคลอก นำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้นำท้องที่ ราษฎรในชุมชน และเครือข่าย อสทล. รวมประมาณ 78 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม