เก็บขยะที่ตกค้าง พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 31 ม.ค. 2566
  • 189

วันที่ 30 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ณ บริเวณชุมชนท่าสัก หมู่ที่ 4 ต.ป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยร่วมกันเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายฝั่ง รวมจำนวน 425.70 กก. และทำการคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card ขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงก๊อปแก๊ป ห่อถุงอาหาร ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก ขวดแก้ว) และขยะอินทรีย์ ขยะที่เก็บได้มอบให้ เทศบาลตำบลป่าคลอก นำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้นำท้องที่ ราษฎรในชุมชน และเครือข่าย อสทล. รวมประมาณ 78 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง