จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา
  • 31 ม.ค. 2566
  • 59

วันที่ 30 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา จ.พังงา หัวข้อ บทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะทะเล และสถานการณ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา พร้อมนำเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในเมืองพังงา ให้ความรู้ถึงความสำคัญ ประโยชน์ และพรรณไม้ป่าชายเลน เพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในพื้นจังหวัดพังงา ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม