จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา
  • 31 ม.ค. 2566
  • 106

วันที่ 30 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา จ.พังงา หัวข้อ บทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะทะเล และสถานการณ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา พร้อมนำเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในเมืองพังงา ให้ความรู้ถึงความสำคัญ ประโยชน์ และพรรณไม้ป่าชายเลน เพื่อสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในพื้นจังหวัดพังงา ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง