โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชำรุด พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 1 ก.พ. 2566
  • 305

วันที่ 31 ม.ค. 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ จากการสำรวจพบว่า มีการดำเนินการโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นฯ ความยาวประมาณ 1700 เมตร  ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 สภาพไม้ไผ่ส่วนใหญ่ยังคงแข็งแรงสามารถลดความรุนแรงของคลื่นและเร่งการตกตะกอนได้ โดยบางพื้นที่ได้มีการปลูกโกงกางหลังแนวไม้ไผ่แล้ว และพบสภาพไม้ไผ่ที่ได้รับความเสียหายและชำรุดอย่างมาก ความยาวประมาณ 590 เมตร อยู่ระหว่างช่วงพิกัด 47 N 761879.00 E 752381.00 N  ถึง 47 N 761373.00 E 752392.00 จากการสำรวจพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสียหายของแนวไม้ไผ่นอกจากคลื่นลม และอายุการใช้งานนานแล้ว ยังพบสัตว์เกาะติดบางชนิด อย่างเช่น เพรียง ทำให้แนวไม้ไผ่เสียหายเร็วกว่าปกติ ทั้งนี้  สทช.9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อรายงานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อทราบ และนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จังหวัดปัตตานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง