รรท.อทช. เข้าพบ มท.3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน
  • 1 ก.พ. 2566
  • 79

วันที่ 31 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าพบนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีนายดำรง มูลสาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายวัธน์ทัย ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนพิสูจน์และจัดการสิทธิที่ดินป่าชายเลน และนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
ในการนี้ รรท.อทช. รายงานข้อมูลและความคืบหน้ากรณีตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวนทั้งสิ้น 93 ฉบับ/แปลง เนื้อที่รวม 2,574-1-74.1 ไร่ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการแล้ว เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลนที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ได้มอบรายละเอียดข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่อาจจะออกโดยมิชอบหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนแก่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม