รรท.อทช. เข้าพบ มท.3 หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน
  • 1 ก.พ. 2566
  • 65

วันที่ 31 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าพบนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีนายดำรง มูลสาร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายวัธน์ทัย ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนพิสูจน์และจัดการสิทธิที่ดินป่าชายเลน และนายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมหารือ ณ กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
ในการนี้ รรท.อทช. รายงานข้อมูลและความคืบหน้ากรณีตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวนทั้งสิ้น 93 ฉบับ/แปลง เนื้อที่รวม 2,574-1-74.1 ไร่ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการแล้ว เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลนที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ได้มอบรายละเอียดข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่อาจจะออกโดยมิชอบหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนแก่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม