เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ชายหาดนาเกลือ
  • 1 ก.พ. 2566
  • 71

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่านุ่นจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำความสะอาดชายหาด โดยการเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศอันเป็นการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง ป้องกันความเสียหายต่อสัตว์ทะเลหายาก และผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ชายหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย กอ.รมน.ภาค4 และกอ.รมน.จังหวัดพังงา สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างได้ จำนวน 760 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ รองเท้า เศษโฟม และพลาสติกอื่นๆ ตามลำดับ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม