สำรวจถือครองการทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน สุราษฎร์ธานี
  • 1 ก.พ. 2566
  • 71

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่เพื่อประสานงาน ชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสำรวจถือครองการทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน (ตามมติ ครม.เมื่อวัน 26 พ.ย.61) กับอำเภอท่าฉาง,กำนันตำบลเขาถ่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันตำบลเขาถ่าน  ในการนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพแปลงของนางสาวสุดศรี แสงทับทิม และนายสุวัฒน์ เวชเต้ง ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาถ่าน  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินรอบพื้นที่ใน อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม