จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ พื้นที่สมุทรปราการ
  • 2 ก.พ. 2566
  • 147

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card โดยขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขยะอื่นๆ โฟม รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 74 กก. ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง