ทช. ผสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนบูรณาการฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 2 ก.พ. 2566
  • 67

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  กรม ทช. ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กรมเจ้าท่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสโมสรโรตารีเหมืองแร่ ภูเก็ต ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสโมสรโรตารีเหมืองแร่ ภูเก็ต ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ได้การสนับสนุน รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูแนวปะการังของจังหวัดภูเก็ตเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการประมงของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อจัดวางวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังจำนวน 39 ชุด โดยมีรูปทรงสวยงามและกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ เป็นการนำเอาเทคโนโลยี 3D Printing มาออกแบบวัสดุคอนกรีต สำหรับนำไปฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อน ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ ในรูปแบบการจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพิ่มความสมบูรณ์ความสวยงามของแนวปะการังและท้องทะเล รวมทั้งส่งเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม