สำรวจการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนตราด
  • 3 ก.พ. 2566
  • 255

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด อยู่ในระบบหาดห้วงน้ำขาว (T1C008) เพื่อสำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน และถ่ายภาพประกอบการจัดทำแผนที่ หลังจากดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 2,500 เมตร โดยทำการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยสำรวจที่ระยะทาง กม.+0 - กม.+1.25 เบื้องต้นพบว่า มีตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และพบการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นของพรรณไม้ป่าชายเลน ชนิดแสมทะเล โกงกาง ความสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตร และมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณดังกล่าวพื้นที่ป่าชายเลน มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มพื้นที่มากขึ้น และพบการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นท่าเทียบเรือไปยังเกาะต่าง ๆ และมีการทำนากุ้งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนและติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง