ติดตามสถานภาพชายฝั่ง จ.สงขลา
  • 3 ก.พ. 2566
  • 235

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา)  ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายเนติศักดิ์ มิ่งยศอนันต์ รองนายก อบต.ท่าบอน นายสมชาย พงษ์พิทักษ์ และนายสิทธิชัย ปั้นทอง ผู้แทน สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลา ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานภาพชายฝั่ง ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง e-Petition คำร้องที่ นร.01660000107 โดยผู้ร้องได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี แจ้งปัญหาพื้นที่ชายฝั่งตำบลท่าบอน ในช่วงมรสุมของทุกปี เกิดปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่แนวชายฝั่งได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณวัดท่าบอน ม.3 ต.ท่าบอน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ประสบปัญหาคลื่นน้ำทะเลซัดเข้าในชายฝั่งอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง บริเวณแนวชายฝั่ง เช่น อาคาร บ้านเรือน โดยเฉพาะศาลาการเปรียญ และเจดีย์บรรจุอัฐิ  ภายในวัดท่าบอน หากแต่พื้นที่ บริเวณนี้มีกำแพงกันคลื่นสันเตี้ยตลอดแนวหาด แต่ไม่สามารถป้องกันคลื่นได้ จากการตรวจสอบแล้วพบว่า พื้นที่บริเวณนี้  กรมเจ้าท่า ได้เสนอ โครงการซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (บริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ) ระยะทาง 1,000 ม. เพื่อของบประมาณปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบในหลักการ ของคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ ของ กรม ทช.แล้ว  และนำเสนอข้อมูลดังกล่าว แก่สำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ ต่อไปเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง