ให้ความรู้ความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นักเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  • 3 ก.พ. 2566
  • 80

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการฝึกอบรมเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ความรู้แก่เยาวชน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ โรงเรียนนวมิทนทราชูทิศ ทักษิณ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม