ให้ความรู้ความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่นักเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  • 3 ก.พ. 2566
  • 359

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง เป็นประธานเปิดงาน และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการฝึกอบรมเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ความรู้แก่เยาวชน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ โรงเรียนนวมิทนทราชูทิศ ทักษิณ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง