จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย
  • 3 ก.พ. 2566
  • 83

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองป้องกันและปราบปราม จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงแนวทางและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางทะเลและป่าชายเลน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กระบวนการบังคับคดี เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมาย จากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมประมง และกองกฎหมาย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท.สผ. ตามกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้งบ้านปลา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวีต (Ocean for Life) โดยดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1. การวางซั้งบ้านปลา จำนวน 150 ชุด 2. การปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว 3. การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง ได้ปริมาณขยะ จำนวน 165 กิโลกรัม ณ ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพังเค็ม หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง คณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสามบ่อวิทยา รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรฐกิจแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงการเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นทางอาชีพประมงของชุมชนชายฝั่ง
1 มิถุนายน 2566
ดูเพิ่มเติม