จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย
  • 3 ก.พ. 2566
  • 220

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองป้องกันและปราบปราม จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงแนวทางและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางทะเลและป่าชายเลน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กระบวนการบังคับคดี เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมาย จากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมประมง และกองกฎหมาย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง