ติดตามสุขภาพพะยูน จ.ตรัง
  • 4 ก.พ. 2566
  • 349

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ร่วมออกปฏิบัติงานสำรวจพะยูนและติดตามตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นจากการสังเกตระยะไกล (Far inspection) โดยวิธีการสำรวจทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้นของพะยูนในแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งจากการสำรวจพบพะยูน จำนวนทั้งหมด 4 ตัว ขนาดโตเต็มวัย ผลการประเมินสุขภาพเบื้องต้นพบว่า พะยูนมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรงดี แสดงพฤติกรรมว่ายน้ำ กินหญ้าทะเล อัตราการหายใจปกติ 3-5 ครั้งต่อ 5 นาที ไม่พบพฤติกรรมผิดปกติ โดยบริเวณที่พบพะยูนดังกล่าวอยู่ในแนวหญ้าทะเลใกล้กับเส้นทางเดินเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและชายหาดเกาะมุกด์ ทางเจ้าหน้าที่ศวอล.และ อท.หาดเจ้าไหม จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ชาวประมง นักท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการระมัดระวังการเดินเรือ การทำประมงและการท่องเที่ยว เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลได้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง