พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี พื้นที่หาดบ้านทางสาย
  • 4 ก.พ. 2566
  • 242

วันที่ 31 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 สถานี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหาร คลอโรฟิลล์ เอ แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดในน้ำทะเล ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช และสัตว์หน้าดิน ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2560 ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน มีค่าอยู่ในช่วงดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 24.3-27.1 °C ความเค็ม 29.5-30.2 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.98-8.20 ออกซิเจนละลายน้ำ  6.29-7.10 mg/l ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับแจ้งเหตุจากเกษมสุขรีสอร์ท เรื่องพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวบริเวณหาดบ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำรวจพบน้ำทะเลมีสีเขียวจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans ปัจจัยคุณภาพน้ำพื้นฐานมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง