สำรวจการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนจันทบุรี
  • 5 ก.พ. 2566
  • 271

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี อยู่ในระบบหาดเกาะเปริด-บางชัน (T1E017) เพื่อสำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน และถ่ายภาพเพื่อประกอบการจัดทำแผนที่ หลังจากการดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 9,000 เมตร ซึ่งทำการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยสำรวจที่ระยะทาง กม.+4.00 - กม.+6.00 เบื้องต้นพบว่า มีตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และพบการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นของพรรณไม้ป่าชายเลน ชนิด ได้แก่ แสมทะเล โกงกาง ฝาดดอกขาว นอกจากนี้ยังพบการใช้ประโยชน์ทำประมงบริเวณด้านหน้าแนวไม้ไผ่ กอช. จะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนและติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง