ทช. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2566
  • 4 ก.พ. 2566
  • 335

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม ทช. ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 โดยภายหลังการประชุมกรม ทช. จะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพิจารณา ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง