ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชมบ่ออนุบาลเต่าทะเล
  • 4 ก.พ. 2566
  • 200

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมต้อนรับพร้อมนำอาจารย์ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 41 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปบูรณาการให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน/องค์กร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง