ทช. เร่งหารือพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2566
  • 4 ก.พ. 2566
  • 167

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. จัดประชุมหารือการพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2566 โดยมีศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ในการนี้ รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบ video conference 
ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือในวาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน) ติดตามผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภารกิจด้านป่าชายเลน อาทิ งานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน งานตรวจสอบแปลงที่ดิน เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินในชุมชน และบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน งานตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลน งานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ม.14 แห่ง พ.ร.บ. ทช. พ.ศ. 2558 และงานส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจ ตลอดจนพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกสำนักเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งตรวจสอบพื้นที่รวมถึงดำเนินการตามหนังสือแจ้งเวียน พร้อมแนบบันทึกการจับกุมเพื่อยื่นประกอบการประเมินจาก อบก. และเสนอให้กระทรวง ทส. รับทราบ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแก้ไขในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน กรมทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามความคิดเห็นเดียวกันของที่ประชุมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง