ต้อนรับคณะครูและนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน
  • 4 ก.พ. 2566
  • 400

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ปัตตานี) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรักษ์อิสลาม อ.เทพา จ.สงขลา  รวม 83 คน  ในการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ตามโครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน วงจรชีวิตสัตว์ในป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง