ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล Wash the sand back to the sea
  • 4 ก.พ. 2566
  • 69

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ปัตตานี) ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล Wash the sand back to the sea ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.สตูล ดำเนินการโดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง เก็บขยะชายหาดและฟอกทรายบริเวณชายหาดราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ รวมจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ และปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยฟื้นฟูชายหาดให้สะอาด การเก็บขยะชายหาดและฟอกทรายครั้งนี้ ความยาว 500 เมตร โดยร่อนผ่านตะแกรงเผื่อแยกขยะออกจากตัวทราย ขยะที่ได้ น้ำหนักรวม 350 กก. พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) รองเท้า เชือก และเศษไม้ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม