ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล Wash the sand back to the sea
  • 4 ก.พ. 2566
  • 276

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ปัตตานี) ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล Wash the sand back to the sea ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ จ.สตูล ดำเนินการโดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง เก็บขยะชายหาดและฟอกทรายบริเวณชายหาดราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ รวมจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ และปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยฟื้นฟูชายหาดให้สะอาด การเก็บขยะชายหาดและฟอกทรายครั้งนี้ ความยาว 500 เมตร โดยร่อนผ่านตะแกรงเผื่อแยกขยะออกจากตัวทราย ขยะที่ได้ น้ำหนักรวม 350 กก. พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) รองเท้า เชือก และเศษไม้ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง