เก็บขยะทะเลหาดคลองสน
  • 5 ก.พ. 2566
  • 67

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท./ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ) บริเวณหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนายจำรัส ผลบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านพรุจูด ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 80 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล การคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 79.20 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม ขวดเครื่องดื่มพลาสติก และถุงก๊อปแก๊ป  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม