เก็บขยะทะเลหาดคลองสน
  • 5 ก.พ. 2566
  • 206

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะทะเลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท./ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ) บริเวณหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนายจำรัส ผลบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านพรุจูด ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 80 คน พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล การคัดแยกขยะ และได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 79.20 กก. ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม ขวดเครื่องดื่มพลาสติก และถุงก๊อปแก๊ป  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณ ผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง