รรท.อทช.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของหน่วยงานในสังกัดท้องที่จังหวัดระยอง
  • 5 ก.พ. 2566
  • 71

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และติดตามการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ในพื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 26 แปลง มีเนื้อที่ 1,902 ไร่  
โอกาสนี้ รรท.อทช. พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของพื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2565 และแปลงที่ได้ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกป่าชายเลนประสานให้ผู้ร่วมพัฒนาโครงการฯ เร่งเข้าดำเนินการปลูกป่าชายเลนให้เป็นไปตามระเบียบและแผนงานที่กำหนด และให้สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ.2566 รายงานให้กรม ทช. ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม