ร่วมโครงการสมุทรสาครเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
  • 6 ก.พ. 2566
  • 174

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมโครงการสมุทรสาครเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ กิจกรรมเก็บขยะป่าชายเลนชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผอ.โครงการฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร พี่น้องแรงงานข้ามชาติ คณะสื่อมวลชนช่อง 3 เครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต.กาหลง เข้าร่วมกิจกรรม ในบริเวณงานประกอบด้วย การบรรยายองค์ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก ปัญหาการบริหารจัดการขยะ และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงแบ่งกลุ่มเก็บขยะ-ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่หักตามจุดต่างๆ บริเวณชายทะเลกาหลง ต.กาหลง จ.สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักเรียน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ เรื่องการช่วยกันป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 500 คน พร้อมทั้งได้จัดเก็บขยะรวมทั้งสิ้น 619 กก. และดำเนินการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง