ทำความสะอาดเก็บขยะที่ตกค้างในป่าชายเลน นครศรีธรรมราช
  • 6 ก.พ. 2566
  • 64

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่ตกค้างในป่า และปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม