ทำความสะอาดเก็บขยะที่ตกค้างในป่าชายเลน นครศรีธรรมราช
  • 6 ก.พ. 2566
  • 226

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่ตกค้างในป่า และปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง