จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและเปลี่ยนซ่อมแซมทุ่นกักขยะ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 8 ก.พ. 2566
  • 68

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและเปลี่ยนซ่อมแซมทุ่นกักขยะที่ชำรุดเสียหายพร้อมเชือกมัดโยง ณ คลองบางโปรง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข และกลุ่มชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและทำการคัดแยก  ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล   ICC Data  Card  โดยขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขยะอื่นๆ โฟม รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 145 กก. ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม