รองอธิบดี ทช. ให้สัมภาษณ์เชิงลึกถอดบทเรียนการดำเนินงานของกรมฯ กรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลจังหวัดระยอง
  • 9 ก.พ. 2566
  • 297

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์กับทีมนักวิจัยโครงการถอดบทเรียนปัญหาน้ำมันรั่วในทะเลและแนวทางการจัดการในจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในประเด็นแนวทางการจัดการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลจังหวัดระยอง   
โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทีมนักวิจัยโครงการฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลของประเทศไทย วิเคราะห์บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรม ทช.และผู้มีส่วนได้เสีย นำไปถอดบทเรียนการเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล เพื่อเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล และพัฒนาการเสริมสร้างขีดความสามารถวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง บรรเทาปัญหา และติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง