ทช. ร่วมประชุมหารือโครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำ ประเทศไทยฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566
  • 9 ก.พ. 2566
  • 342

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธาน การประชุมหารือโครงการนำคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำ ประเทศไทย คู่สมรสทัศนศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและของประเทศไทย ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา โอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.)นางรุ่งนภา พัฒนาวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร นางสาวกฤษณา ชลวีระวงศ์ ผู้อำนวยการกองแบบพิธี กรมพิธีการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรม อส.
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะนำคณะทูตฯ มาเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการผลักดันการขึ้นทะเบียนแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2567 และเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้คณะทูตฯ พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แนวปะการัง ศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์ทะเลหายาก และสถานอนุบาลเต่ามะเฟือง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง