เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ และ Litter trap จาก 4 คลอง จ.เพชรบุรี
  • 9 ก.พ. 2566
  • 390

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.3 (เพชรบุรี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ อาสาสมัคร บ้านพะเนิน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลปากทะเล อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางขุนไทร ร่วมกันเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) และ Litter trap จาก 4 คลอง ได้แก่ คลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 335 กก. คลองบ้านพะเนิน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม ต.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 18 กก. คลองปากทะเล ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 37 กก. คลองบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้น้ำหนักขยะ 34 กก. รวมน้ำหนักขยะทั้ง 4 พื้นที่จำนวน 424 กก. แยกเป็นขยะทั่วไป 312 กก. ขยะอินทรีย์ 112  กก. ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป กล่องอาหารโฟม ขวดเครื่องดื่มแก้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง