กรม ทช. ร่วมประชุมฯ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
  • 9 ก.พ. 2566
  • 309

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานร่วมในการประชุมฯพร้อมกันนี้มีผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารืออำนาจหน้าที่ เพื่อเสนอแนะมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งบูรณาการการดำเนินงานระหว่างกระทรวง ทส. กับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กทม. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำกับและติดตามผล เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ กทม. เพื่อวางแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ใน กทม. และปริมณฑล ทั้งนี้มีการรายงานสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ social จัดการแถลงข่าวเป็นระยะ ของการคาดการณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า ในการแจ้งเตือนประชาชน อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ในการดูแลปกป้องสุขภาพอนามัยของตนเองต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง