ศวทล. จัดอบรม สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  • 9 ก.พ. 2566
  • 237

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2566 ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ โครงการ อพ.สธ. ความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์ทะเลหายาก พันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติการสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นตัวอย่างมาฝึกการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ เลือกพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอเป็นพื้นที่โครงการ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง