น้ำทะเลเปลี่ยนสีพื้นที่หาดบ้านบางสาย
  • 10 ก.พ. 2566
  • 181

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับแจ้งจากเกษมสุขรีสอร์ท เรื่องพบการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวพื้นที่หาดบ้านบางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และพบเกิดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  สำรวจพบแพลงก์ตอนพืชชนิด Noctiluca scintillans มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,148 cell/L ส่วนใหญ่มีชีวิตเป็นชนิดไม่สร้างสารชีวพิษ และพบบ่อยครั้งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ 2560 ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ประเภทที่ 4 เพื่อนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28.3 °C ความเค็ม 30 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 7.85 ออกซิเจนละลายน้ำ  6.6 mg/l
ทั้งนี้ น้ำทะเลมีสีเขียว ไม่มีกลิ่นผิดปกติ และไม่พบการตายของสัตว์น้ำ ซึ่งจะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง